پیشینه تاریخی

ستان لرستان از نظر باستان شناسي يكي از مراكز مهم تاريخي جهان است و لرها قديمي ترين ساکنان ايران زمين مي­باشند.قدمت آثار مربوط بهاستقرار انسان وزندگي گروهي در لرستانرا بعضي از پژوهشگران دوره ي آشولين یعنی حدود 80000 سال تا 100000 سال قبل و برخي قبل ازآشولين تعيين كرده­اند. این آثار در محلی به نام پل باریک در کنار رودخانه سیمره بدست آمده، آثار مشابه در محل غارها و پناهگاههاي هميان 1و2 ،ميرملاس،كنجي ، گرارجنه، يافته، اشكفت قمري وپاسنگر یافت شده است. علاوه بر شرايط مساعد زيست محيطي مي­توان مواهب موجود يعني آب سرشار، غذاي كافي و سوخت فراوان منطقه را از جمله عوامل استقرار بشر در اين خطه برشمرد. همچنین لرستان از جمله معدود سرزمين هايي است كه ساكنان آن براي نخستين بار به اهلي كردن حيوانات و كشت نباتات پرداخته و آغازگر زندگي روستانشيني و كشاورزي بوده اند،كه اين دگرگوني سبب ساز پيدايش تمدن است.