مخابرات و پست

توجه به نیازهای ارتباطی باعث گرديده که در سالهای اخیر جهش بزرگی در زمینه فن­آوری مخابرات در استان صورت گيرد. مطالعات کارشناسان نشان ميدهد كه با توجه به جوان بودن جمعيت استان و استقبال از پيشرفت­هاي مخابراتي،ظرفيت هاي فراواني جهت تنوع، توسعه و گسترشخدمات مخابراتی در استان وجود دارد.

با توجه به جوان بودن جمعيت استان و استقبال از پيشرفت­هاي مخابراتي،ظرفيت هاي فراواني جهت تنوع، توسعه و گسترش خدمات مخابراتی در استان وجود دارد.اطلاعات مربوط به شركت مخابرات استان بشرح ذیل می باشد:

اطلاعات شركت مخابرات استان لرستان تا پايان سال 1396
شرح واحد مقدار/ تعداد
ضريب نفوذ تلفن ثابت به ازاي هر 100 نفر 233
ضريب نفوذ تلفن همراه به ازاي هر 100 نفر 87
تعداد تلفن‌هاي همگاني دستگاه 4930
تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني روستا 2557
تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه شهر 27
درصد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه درصد 100
تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به كار شماره 409954
تعداد تلفن همراه مشغول به كار شماره 1528021
ماخذ: شركت سهامي مخابرات استان لرستان

 

پست

پست در لرستان دارای قدمتی بیش از یک قرن است،اولین دفتر پستی استان در سال 1275 مشغول فعالیت شده است. اداره کل پست استان لرستان دارای نمایندگی پستی، دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر پست روستایی می باشد در جدول ذیل اطلاعات پستی استان لرستان ارائه شده است.

 

اطلاعات اداره كل پست استان لرستان تا پايان سال 1396
رديف شرح تعداد
1 - نمايندگي پستي 61
- دفتر پست روستايي 360
- دفتر خدمات ارتباطي 52
- صندوق پستي‌ (شهري و روستايي) 504
2 مرسولات پستي داخلي وارد شده 5642083
3 مرسولات پستي داخلي صادر شده 5348702
4 مرسولات پستي وارد شده از مبادي خارج كشور 8107
5 مرسولات پستي صادر شده به مقصد خارج از كشور 9209
ماخذ: اداره كل پست استان استان