شرایط آب و هوایی

لرستان به صورت عام زیر پوشش آب و هوای  معتدل كوهستانی يا مديترانه ای با باران بهاره است.همجواري در قسمت جنوب با جلگه ي خوزستان و از سمت شمال با ارتفاعات سردسير استان همدان موجب تنوع آب و هوايي در اين استان شده است بطوريكه با دارا بودن مناطقگرم، معتدل،سرد و خيلی سرد به عنوان استان چهار فصل كشور شناخته مي­شود.