برق و گاز

تا پایان سال 1396نیروی برق استان توسط 353 کیلومتر مدار 400 کیلو ولت ، 97 کیلومتر مدار 230 کیلو ولت و 1763 کیلومتر مدار63 کیلو ولت و از طریق خطوط انتقال فشار قوی نیروگاههای کشور تامین شده است. تعداد مشترکین برق استان تا پايان سال مذكور 619887 مشترک بوده است. بخش خانگی 35 درصد، بخش صنعت 14 درصد، بخش تجاری 5 درصد، بخش کشاورزی 27 درصد و سایر بخش­ها 19 درصد برق مصرفی استان را در اختیار داشته اند.

 

 

گاز

گاز مصرفی استان توسط شرکتهای فعال توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع و همچنین گاز شهری تامین می گردد، عملکرد شرکت گاز استان لرستان تا پایان سال 1396 به شرح ذیل بوده است:

اطلاعات شركت گاز استان لرستان تا پايان سال 1396
شرح واحد مقدار / تعداد
مقدار مصرف داخلي گاز طبيعي(گاز ورودی) ميليون متر مكعب 1583
تعداد انشعاب نصب شدهي گاز در بخشهاي خانگي و تجاري انشعاب 9061
تعداد انشعاب نصب شدهي گاز در بخش صنعت انشعاب 235