سوالات متداول

از نظر مقـررات قانـون سرمایـه گـذاری خارجـی تفاوتی میان سرمایه گـذاری جــدیــد و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری درهمان واحد گردد.

از نظر مقررات پذیرش، اینگونه سرمایه گذاریها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش و اخذ مجوز سرمایه گذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید می توانند تحت پوشش قانون قرار گرفته و از مزایای قانون بهره مند شوند.

برای این امر دو راهکار وجود دارد :
الف. خرید بخشی از سهام موجود به قیمت توافقی؛
ب. مشارکت در افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی سهام جدید با استفاده از حق تقدم سهامداران موجود.

قراردادهای ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT) و امثال آن (نظیر BOOT و BOO و ...) می توانند از طریق ثبت شعبه سرمایه گذار خارجی در ایران و یا تشکیل یک شرکت ایرانی (شرکت پروژه) تحقق یابد.

منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی و یا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد می باشد که در قانون سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناختـه شـده و حسب مورد به حقوق مالکیت، بهـره برداری، انتفـاع و ... تسری می یابد.

منظور از واگذاری حقوق مالکانه حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد مربوطه می باشد که میتواند به طرف ایرانی قرارداد واگذار شود .

افتتاح حساب بانکی درخارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است، و هدف از آن دسترسی مستقیم سرمایه گذارخارجی به ارز حاصل از صادرات برای دریافت سود سهام و سایر پرداختهایی که باید به وی انجام شود، می باشد .

خیر. بطور کلی هیچگونه تعهدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمی شود و ارز مربوطه در اختیار صادرکننده است تا به هر نحو که تشخیص می دهد مورد استفاده قرار گیرد

سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را در مقابـل خطرات غیر تجاری (سیاسی) نزد موسسه بیمـه سرمایه گذاری کشور متبوع خود بیمه نماید. چنانچه طبق قــرارداد بیمه وجوهــی به سرمایه گـــذار پرداخت شود، موسسه بیمه گر می تواند درمقام جانشین سرمایه گذار، مطالبه خسارت پرداختی ناشی از حقوقی که اصالتا" به سرمایه گذار تعلق داشته را بنماید .

بطــور کلی حل وفصل اختلاف مبان سرمایه گذاران ایرانی و خارجی و ارجاع آن به محاکم داخلی و خارجی یا مراجع داوری بین المللی تابع توافق صورت گرفته میان سرمایه گذاران می باشد. لکن در مواردیکه طرف دعوی شرکت یا بخش دولتی ایرانی باشد ارجاع اختلاف به محکمـه خارجی یا داوری بین المللی منوط به رعایت تشریفات قانونـی مربوطـه توســط طرف دولتـی ایرانـی می باشد. بر همین اساس، اصل ارجاع اختلاف به محاکم و داوری بین المللی مبتنی بر توافق قبلی بین دولت ایران و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در قراردادهای دوجانبه امری پذیرفته شده است.

اختلافات سرمایه گذاری به 3 گروه قابل تفکیک است وبرای حل وفصل هریک راهکار خاصی وجود دارد:
الف. حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی: نحوه حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذاران داخـلی و خـارجی بستگی به توافق طرفین سرمایه گذاری دارد که ممکن است ابتدائاً از طریق مذاکره و توافق دوستانه انجام گیرد و در صورت عدم حصول تفــاهم به دادگاههــای داخلی، دادگاههــای خارجی و یا مراجــع داوری بین المللی و یا داوری موردی ارجاع گردد. هیچ منع قانونی برای انتخاب هر یک از روشهای پیش گفته وجود ندارد.
ب. حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و دولت: بر اساس ماده 19 قانون سرمایه گذاری خارجیلت از طریق مذاکره حل و فصل نگردد سرمایه گذار با دو راه روبروست: ، چنانچه اختلاف بین سرمایه گذار و دو
•اختلاف را در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد و یا؛
•در چارچوب موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، اختلاف را به مراجع داوری که در موافقتنامه پیش بینی شده است ارجاع دهد.
ج. حل و فصل اختلاف بین دولت ایران و دولت سرمایه گذار خارجی: این نوع اختلافات معمولاً به اختلافات بین سرمایه گذاران ارتباطی ندارد و بیشتر به تعهدات منتسب به دولتها و اجرا و تفسیر قراردادها می پردازد. حل و فصل اینگونه اختلافات نیز در موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری پیش بینی می شود.

بلی در چارچوب قانون و آئین نامه استملاک اتباع خارجیمالکیت زمین در حدود مصارف شخصی توسط اشخـاص حقیقی خارجی امکان پذیر است. احراز مالکیت منوط به اخذ مجوز خاص از وزارت امورخارجه می باشد.،

ارسال پیام

آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری - خیابان شهید چمران - روبروی بنیاد شهید - اداره کل اموراقتصاد و دارایی لرستان

تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066

ایمیل : info@investlorestan.ir

فکس: 33202905 - 066

 همراه: (آقای امرایی)09167131605

مرکز :09902073493