انتقالات ارزی

منظور از انتقالات ارزی، انتقال کلیه وجوه اعم از وجوه ناشی از عملکرد سرمایه گذاری خارجی و یا سایر وجوهی است که انتقال آن بصورت ارز صورت می گیرد. این انتقالات بطور مشخص در دوطبقه بندی قرار می گیرند:
الف. انتقالات سرمایه ای شامـل سود سهام یا سود سرمایـه، اصل سرمایه، عایدات سرمایه ای، و مبالغ مربوط به جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره سرمایه خارجی؛
ب. سایر انتقالات ارزی شامل کلیه انتقالات ارزی ناشی از قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری و قراردادهای مشابه.

خیر به لحاظ قانونی هیچ نوع محدودیتی از نظر مبلغ قابل انتقال و میزان انتقال در هر سال وجود ندارد.

تامین ارز برای انتقالات ارزی سرمایه گذاریها از طریق خرید ارز از نظام بانکی و حسب مورد از محل ارز حاصل از صادرات یا ارائه خدمات سرمایه گذاریها قابل تامین است. در هر حال نحوه تامین ارز برای انتقالات ارزی در مجوز سرمایه گذاری قید می گردد

اصولا" هر گونه انتقال ارز اعم از انتقالات سرمایه ای و غیر آن، با درخواست رسمی سرمایه گذار خارجی و یا شرکت مشترک/ بنگاه سرمایه پذیر از طرف سرمایه گذار خارجی صورت می پذیرد و کلیه انتقالات پ از کسر کسورات قانونی در وجه سرمایه گذار خارجی قابل پرداخت است .

در موارد استثنائی که اجازه صدور داده نشود سرمایه گذار خارجی می تواند کالای تولیدی خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و ارز مربوطه را از نظام بانکی خریداری نموده و انتقال دهد . بدیهی است سرمایه گذار در صورتی که تمایل داشته باشد می تواند مبادرت به صدور سایر کالاهای مجاز نیز بنماید.