مسائل مالیاتی و گمرکی

نـرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی درایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می باشد (ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم).

نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرکتهای ایرانی و خارجی (شعب و نمایندگیها) 25 درصد است که بطور یکسان اعمال میگردد.

خیر. شعب و نمایندگیهـای شرکتهـا و بانکهـای خارجی که بدون داشتـن حق انجام معاملـه، به بازاریابـی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال داشته و در ازای مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می نمایند، نسبت به این وجوه مشمول مالیات بر درآمد نخواهندبود (تبصره" 2" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم).

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی از بابت کرایه مسافر وحمل کالا و امثال آن از ایران، بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد، اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا درمقصد یا در بین راه دریافت شود (ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم).

بلی. درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها که منبع درآمدی برای اشخاص خارجی تلقی می گردد به ماخذ 20 تا40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید این اشخاص شده، مشمول مالیاتیبه نرخ25 درصد می باشد (تبصره "2" ماده 105 و بند "ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم) .

درآمد مشمول مالیات عملیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران، نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصـب موارد مذکور یا حمل و نقل، تهیه طرح ساختمـانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محـاسبه فنی و ارائه تعلیمات وکمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ 12% کل دریافتی سالانه آنها خواهد بود (بند "الف" ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم). در مورد عملیات پیمانکاری که کارفرما وزارتخانه، موسسات و یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که ازطریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبلغ لوازم و تجهیزات بطور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود (تبصره "2" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم) البته به موجب تبصره 5 ماده 107 همین قانون درآمد مشمول مالیات فعالیتهای موضوع بند "الف" ماده 107 که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده 106 یعنی از روی دفاتر قانونی تشخیص میگردد.

محاسبـه درآمد سرمایه گذاران خارجی که ازطریق انعقاد قراردادهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری"(BOT) مبادرت به سرمایه گذاری درایران می نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها انجام می گیرد و پس از کسر هزینه های قابل قبول، نرخ ثابت 25 درصد اعمال میگردد (ماده 106 و 105 قانون مالیاتهای مستقیم.)

نرخ مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقوق بیگر اعم از ایرانی و خارجی یکسان می باشد.

از هـر نقل و انتقال سهـام و حق تقدم سهام شرکتها در بــورس مالیات مقطوعی به میــزان نیم درصد ارزش فروش سهام یا حق تقدم سهام وصول میگردد (تبصره "1" ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم).

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا، مالیات مقطوعی به میزان 4 درصد ارزش اسمی آنها وصول میگردد ( تبصره "2" ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم).

به مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی حقوق ورودی اطلاق می شود. حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. سود بازرگانی توسط هیات وزیران تعیین و در مقررات صادرات و واردات هر سال درج می گردد.