نظـام پذیــرش

سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران بعنوان تنها نهاد مرکزی دولتی است که متولی پذیرش و برقراری حمـایت نسبت به سرمـایه های خارجی می باشد. مجـوز سرمایه گذاری خارجی نیز در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی توسط این سازمان صادر می شود .

بلی. اخذ مجوز برای سرمایه گذاریهای خارجی که بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجـی انجام می شوند، الزامی است. مجوز اینگونه سرمایه گذاریها با امضای وزیر اموراقتصادی ودارایی صادر میشود.

بلی هر مورد سرمایه گذاری خارجی تحت این قانون نیاز به مجوز خاص (مستقل) دارد.

مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری بسیار کوتاه و ساده می باشد. با درخواست رسمی سرمایه گذار خارجی خطاب به سازمان سرمایه گذاری، موضوع ظرف 15 روز کـاری به هیات سرمایه گذاری خارجی گزارشو پس از آن مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد. مدارک لازم عبارتند از فرم درخواست سرمایه گذاری بهمراه سایر مدارک مندرج در فرم یادشده.

سازمان در همه مسائلی که سرمایه گذار خارجی با آن مواجه است می تواند مورد مشاوره قرارگیرد. در این ارتباط سرمایه گذار از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در سازمان همواره با سازمان تماس مستقیم دارد که این امر موجبات صرفه جویی در وقت و هزینه ها را بدنبال خواهد داشت.

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بعنوان کانون مراجعات سرمایه گذاران خارجی در محل سازمان تشکیل شده است. در این مرکز نمایندگان دستگاههای اجرائی که مرتبط با امور سرمایه گذاری هستند، استقرار یافته و پاسخگوی کلیه سئوالات و پیگیر امور اجرائی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیتهــای خود می باشند.