سـرمایه خارجـی

اشکال سرمایه خارجی طبق قانون سرمایه گذاری خارجی بسیار متنوع بوده و علاوه بر سرمایه نقدی کلیه اشکال غیرنقدی اعم از ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه، دانش فنی وخـدمات تخصــصـی را نیز شامل مـی گردد (برای اطلاع بیش

فقط ارزهایی به عنوان سرمایه نقدی قابل ثبت می باشند که از نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان ارز قابل قبول تلقی شوند.

سرمایه نقدی خارجی باید از طریق سیستم بانکی ویا مجاری رسمی مورد تائید بانک مرکزی به کشور وارد شود. بدیهی است که ارزهای وارده نیز باید جزو ارزهای قابل قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

آن بخش از ارز نقدی وارده که به تشخیص سرمایه گذار لازمست به ریال تبدیل شود از طریق سیستم بانکی توسط بانک دریافت کننده به نرخ روز بانک خریداری شده و معــادل ریالی ارز وارده به حساب شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می گردد.

نرخ محاسبه برای آورده نقدی سرمایه گذاران خارجی نرخ رایج درشبکه پولی رسمی کشور و یا نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی می باشد.

بلی. تقویم ارزش سرمایه خارجی اعم از اینکه بصورت سرمایه نقدی یا غیرنقدی باشد ضروریست. در مــورد سرمــایه نقدی و غیرنقدی نرخ تبدیل بانک در روز ورود مبنای ارزیابی قرار می گیرد.

اصـــولا" ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی تابع تشریفات ورود کالای تجاری نیست و صرفا" به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری اقلام غیرنقدی از هرقبیل براساس فهرستی که قبلا" به تصویــب رسیده و در وزارت بازرگانی ثبت سفارش آماری شده است، مستقیما" قابل ورود به کشور می باشد.

66. آیا این بدان معناست که ورود سرمایه غیرنقدی نیاز به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی ندارد؟

همینطور است. برای ورود سرمایه غیرنقدی نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز، گشایش اعتبار اسنادی و اموری از این قبیل نمی باشد

سرمایه غیر نقدی خارجی به استثنای ماشین آلات خط تولید در طرحهای صنعتی و معدنی، همانند سایر کالاهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشند.

دانش فنی و خدمات تخصصی بعنوان اشکال قابل قبول سرمایه خارجی به رسمیت شناخته شده و پس از ارزیابی به عنوان سرمایه غیر نقدی خارجی به ثبت خواهند رسید. البته قبـل از مرحله ورود دانش فنــی، نظر وزارتخانه ذیربط نیز کسب می گردد.

بلی. در حالتی که دانش فنی قرار نیست بعنوان سرمایه خارجی به احتساب گرفته شود وجوه مربوطه و یا رویالتی مصوب، قابل پرداخت به عرضه کننده تکنولوژی می باشد.

در هر شیوه پرداخت، ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید درمحاسبه رویالتی و حق لیسانس دخالت داده شده و خـالص مبلغ پس از کسر ارزش مواد وارداتی، به لیسانس دهنده قـابل پرداخت می باشد . بعبارت دیگر براساس سیاست جاری، پرداخت رویالتی و حق لیسانس بر مبنای ارزش افزوده داخلی محاسبه میگردد.