‍ مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تصویر: