‍ مصوبات سی و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تصویر: