‍ مصوبات سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تصویر: