لرستان پيش از تاريخ

بنا به عقيده بسياري از باستان شناسان ،لرستان ازچهل هزار سال پيش به وسيله اقوامي که به علت نداشتن خط ،هويت آنهاناشناخته مانده ،مسکون بوده است .در اين عهد انسان پيش ازتاريخ درشکافهايي که درجوانب پردرخت کوههاحفر ميشد  و ياغالبا دريکي ازغارها يا پناهگاههاي سنگي متعدد زندگي کرده وازطريق شکاروجمع آوري دانه هاي وحشي امرار معاش ميکرد.بطور کلي بازمانده هاي فرهنگي جوامع پيش ازتاريخ لرستان بيانگر آن است که اين جوامع به تدريج مراحل تکامل فرهنگي ازجمله دوره پارينه سنگي ،ميان سنگي ،نوسنگي و شهر نشيني را پشت سر گذاشته اند

.

بدين ترتيب لرستان از نظر باستان شناسي يکي از مراکز مهم است ،زيرا از جمله معدود سرزمين هايي است که انسان براي اولين بار به اهلي کردن حيوانات و نباتات پرداخته يا به عبارت ديگرسخن زندگي دهنشيني وکشاورزي را که لازمه پيدايش تمدن است،آغازکرده است .