كشاورزي

   منابع آبي فراوان ،خاك حاصلخيز و شرايط خاص و مطلوب جغرافيايي در كنار نيروي كار جوان، تحصيلكرده و ارزان قیمت،لرستان را به مكاني مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي مبدل كرده است بطوریکه كه علاقمندان به سرمايه‌گذاري در این بخش می­توانند با مدیریت صحیح این مزيتها، از بازدهي بالاي سرمايه­گذاري و بازگشت سريع سرمايه برخوردار گردند

.