غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان لرستان در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری- کیش