سهام عدالت شامل سهام چه شرکت هایی و به چه تعداد است؟