جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری و رفع موانع کسب و کار درحوزه کشاورزی