جلسه شورای هماهنگی مدیران تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان لرستان

جلسه شورای هماهنگی مدیران تابع وزارت در استان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی (مرکز خدمات سرمایه­ گذاری) بمنظور بررسی وضعیت محیط کسب­وکار لرستان و ارائه راهکارها جهت بهبود وضعیت آن در روز دوشنبه مورخ 98/9/11 برگزار گردید.