جلسه بررسی محیط کسب و کار استان لرستان با حضور جناب آقای فیروزی مدیر کل مرکز ملی پایش کسب و کار برگزار شد

این جلسه با حضور آقای فیروزی مدیر مرکز ملی پایش کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی و مدیران کل و معاونین اداره کل امور اقتصادی و مرکز جذب سرمایه گذاری استانداری روز پنج شنبه در محل اداره کل امور اقتصادی برگزار شد. در این جلسه برنامه ها و سامانه های کسب و کار وزارت اقتصاد در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها (با تاکید بر استان لرستان) و مشکلات روند صدور مجوزهای چند پروژه سرمایه گذاری در لرستان بررسی شد.