اقتصاددانان حوزه توسعه برنده نوبل اقتصاد شدند.

 

آکادمی علوم سلطنتی سوئد در استکهلم جایزه نوبل اقتصاد را به آبهیجیت بانیرجی، استر دوفلو و مایکل کرمر اهدا کرد. این سه نفر این جایزه را "به دلیل رویکرد تجربی خود برای کاهش فقر در جهان" دریافت کردند.