اعضا

نام دستگاه:اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای فلاحوند چگنی

سمت: معاون گردشگری و سرمایه گذاری

شماره تماس: 09163971688

 

نام دستگاه:سازمان صنعت، معدن و تجارت

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای ابراهیمی

سمت: کارشناس مسئول صنایع

شماره تماس: 09214181395 و 09944918488

آدرس ایمیل: hessaebb@gmail.com

 

نام دستگاه: شرکت شهرک های صنعتی

نام و نام خانوادگی نماینده: سرکار خانم کاهی

سمت: معاون صنایع کوچک

شماره تماس: 09126303097 و 06633226790

آدرس ایمیل: sara.kahi@yahoo.com

نام دستگاه: شرکت توزیع برق

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای بختیاری

سمت: مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

شماره تماس: 09167520416

ادرس ایمیل: Bakhtiari348@yahoo.com

نام دستگاه: شرکت گاز

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای نجفی

سمت: رئیس اداره گازرسانی به صنایع

شماره تماس: 09163976967

 

نام دستگاه: اداره کل حفاظت از محیط زیسست

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای آهور

سمت: رئیس اداره محیط زیست انسانی

شماره تماس: 09166610958

ادرس ایمیل: Arian,ahour@gmail.com

نام دستگاه: اداره کل شیلات

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای میر

سمت: اداره برنامه ریزی و بودجه

شماره تماس: 09163611968

ادرس ایمیل: siavash.mir@yahoo.com

نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای فرهادی

سمت: مدیر کل حوزه ریاست

شماره تماس: 09166617338

ادرس ایمیل: Farhady.ali@gmail.com

نام دستگاه: بانک ملی

نام و نام خانوادگی نماینده: جناب آقای حسن نژاد

سمت: کارشناس مالی

شماره تماس: 33305405

ادرس ایمیل: projfs6400@bmi.ir